ÕE põhimäärus

KINNITATUD
direktori 31.10.2013  käskkirjaga 52A

PALIVERE PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

  • 1. Üldsätted

(1) Palivere Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE)  luuakse õpilastele organiseerimiskogemuste andmiseks, õpilaste kaasamiseks kooli ees seisvate ülesannete paremaks lahendamiseks ja õpilaselu küsimuste üle otsustamiseks.

(2) ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, kooli põhimäärusest, põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest, heast tavast, kooli juhtkonna otsustest.

(3) ÕE on demokraatlikult juhitav organ, kus kõik otsused võetakse vastu ühisel kokkuleppel.

(4) ÕE ei ole juriidiline isik.

  • 2. Koosseis ja pädevus

(1) Palivere Põhikooli ÕE on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse 5. – 9.klassi õpilastest, igast klassist 2 esindajat, üheks õppeaastaks.

(2) ÕE pädevuses on ÕE juhi ja sekretäri valimine, ÕE aruannete kinnitamine ning ÕE põhimääruse muutmine.

  • 3. Eesmärgid

(1) Aktiviseerida ja organiseerida kooli õpilasi.

(2) Koguda ja analüüsida õpilaste soove ja ettepanekuid õppetöö ja koolikorralduse küsimuses.

(3) Vahendada infot õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel.

(4) Esitada ettepanekuid õpilasi puudutavate probleemide lahendamisel.

(5) Õpilasürituste korraldamine koostöös õpetajatega kooli üldtööplaani alusel.

(6) Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.

(7) Koostöö teiste õpilasesindustega, osalemine maakonna õpilasesinduste kohtumistel.

  • 4. Õigused

(1) Esindada vajadusel õpilasi kooli õppenõukogus ja nimetada oma esindaja hoolekogu koosseisu.

(2) Saada kooli juhtkonnalt abi õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.

(3) Teha ettepanekuid ja otsida lahendusi õpilasi puudutavate küsimuste osas.

(4) Koostöös huvijuhiga korraldada üritusi, avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid.

(5) Teha ettepanekuid õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamiseks.

(6) Viia läbi küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest lähtuvalt teha kooli juhtkonnale ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks.

  • 5. Kohustused

(1) Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, ÕE põhimäärust.

(2) Pidada kinni kooli juhtkonna otsustest ja ÕE vahelisest kokkulepetest.

(3) Aidata aktiivselt kaasa ÕE tegevuse eesmärkide saavutamisele.

(4) Informeerida kaasõpilasi ÕE tegevusest ja otsustest.

(5) Olla eeskujuks kaasõpilastele.

(6) Tegutseda kooli huvides, hoolitseda kooli maine tõstmise ja traditsioonide säilitamise eest.

  • 6. Põhimäärus

(1) ÕE põhimäärus on ÕE tegevuse aluseks ja see on avalikustatud kooli veebilehel.

(2) Põhimääruse võtab vastu ÕE üldkoosolek lihthäälte enamusega.

(3) Põhimääruse muutmine algatatakse ÕE poolt. Kooli direktoril ja huvijuhil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid seoses põhimäärusega.

(4) Põhimäärus ja selle muudatused kinnitatakse direktori poolt.

  • 7. Juhatus

(1) Juhatus on kaheliikmeline. Juhatusse kuuluvad ÕE juhataja ja sekretär.

(2)Juhatuse liikmed valitakse esitatud kandidaatide hulgast ÕE poolt üheks õppeaastaks.

(3) Juhatuse valimised viiakse läbi iga õppeaasta 1. täisnädalal.

(4) Hääletamisel on igal õpilasel üks hääl.

(6)Juhatuse ülesanded:

1) ÕE tegevuse juhtimine;

2) ÕE ja kooli juhtkonna otsuste täitmine;

3) ÕE esindaja määramine maakondlikule või vabariiklikule ÕE üritustele

4) ÕE tegevuse kavandamine.

(7) Juhataja:

1) juhib ja koordineerib ÕE tööd ning viib läbi ÕE koosolekuid;

2) esindab ÕE-d ja selle otsuseid erapooletult;

3) esindab vajadusel õpilaskonda õppenõukogus.

(8) Sekretär dokumenteerib koondtabelisse ÕE koosolekuid, tegevust. Dokumendi vorm: lisa 1.

  • 8. Õpilasesinduse koosolekud

(1) ÕE koosolekud toimuvad vähemalt veerandis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud kiireloomuline vajadus.

(2) ÕE koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.

(3) Vajadusel võib ÕE koosolekule kaasata teisi õpilasi, kooli juhtkonna esindaja.

(4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.

(5) Otsuseid võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega.

(6) ÕE koosolekud dokumenteeritakse koondtabelisse. Koondtabel lisatakse kooli õppeaasta aruandele.

  • 9. Tegevuste lõpetamine

(1) Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president või vähemalt pooled ÕE liikmetest või kooli juhtkond.

(2) ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 ÕE liikmetest.

(3) ÕE tegevuse lõpetamiseks esitatakse ÕE liikmete poolt kirjalik avaldus kooli direktorile.

(4) Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab kooli direktor.

 

 

Lisa 1.

Õpilasesinduse koosolekute koondtabel9

Õppeaasta _______________________

Koos

oleku nr

Aeg Osalejad/

puudujad

Põhiküsimused Otsused/ tegevuse lühikirjeldus Juhataja

allkiri (paberversioonil)

           
           
           
           
           
           
           

 

Kinnitan koondtabeli

Kuupäev ____________________

 

 

ÕE juht (nimi, allkiri) _________________________________________________

Comments are closed.