Loovtöö 7.-8. klass

Loovtöö kaitsmis- ja hindamisjuhend on ümbertöötamisel.

  1. Esialgse teema ja juhendaja valik 7. klassis (09.02.2018).
  2. Töö teema täpsustamine (20. 02.2018)
  3. Töö kavand, ajakava ja kasutatavad materjalid. Leht esitada klassijuhatajale hiljemalt 13. märts 2018.
  4. 8. klassi loovtööde kaitsmisel osalemine 11. aprillil 2018.
  5. Loovtööpäevad 5. – 7. juuni 2018.
  6. Loovtöö seminar 25.09. 2018 (osalevad 8. kl õpilased ja juhendajad, õpilased tutvustavad vabas vormis või esitlusena oma töö kava, mahtu, mis plaanis, materjalid jne, osalejad saavad pakkuda ideid ja soovitusi, mida lisada, ära võtta jne).
  7. Töö esitamine juhendajale ja lubamine kaitsmisele (klassijuhatajale hiljemalt 6. novembril)

* Loovtöö kaitsmine on 20. novembril 2018. aastal.

Loovtöö hinde kujunemine (tabelis toodud punktid):

Tunnus 1 2 3 4 5
Töö vastavus teemale
Töö vormistamise korrektsus, keeleline korrektsus (praktiline töö, referatiivne töö, loominguline töö, esitlus vms)
Loovtöö esitlemine (esinemine, kõne tempo, näitlikustamine, kontakt kuulajatega, küsimustele vastamine)
Õpilase iseseisvus töö teostamisel (õpilase algatusvõime teema leidmisel, initsiatiiv töö teostamisel, ideede genereerimine, tööprotsessi iseseisev juhtimine jms)
Õpilase koostöö juhendajaga
Ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine
Õpilase suhtlemisoskus loovtöö teostamise protsessis

Loovtöö kokkuvõttev hinne kujuneb tabelis toodud punktidest ja tööd hinnatakse vastavalt riikliku õppekava hindamise põhimõtetele.

Comments are closed.