Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Kinnitatud Palivere  Põhikooli direktori 29.08.2014 käskkirjaga nr 57A

  1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

1.2. Palivere  Põhikooli pikapäevarühm moodustatakse õppeaasta esimese nädala jooksul 1.-4. klassi õpilastest.

1.3. Pikapäevarühma suurus on kuni 25 õpilast.

  1. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

2.2. Vanem või eestkostja võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, kohtade olemasolul ka hiljem.

2.3. Vanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös.

2.4. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusel ning vastavast otsusest saadetakse vanemale õppenõukogu väljavõte.

2.5. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

2.6. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema või eestkostja avalduse alusel.

  1. Pikapäevarühma töökorraldus

3.1. Pikapäevarühma õpetaja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

3.2. Pikapäevarühma tegevuse ja õpilaste kohalkäimise arvestust peab õpetaja e-kooli päevikus.

3.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest.

3.4. Pikapäevarühma tegevus on vastavuses kooli üldise päevakavaga.

3.5. Pikapäevarühm alustab tööd 11.30 ja  lõpetab tegevuse hiljemalt 15.30, reedeti 14.30.

3.6. Pikapäevaõpetajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides.

3.7. Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: õppekäigul jm vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanema ja õppealajuhatajaga.

3.8. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanema või eestkostjaga.

Comments are closed.