Hindamise korraldus

Hindamise korraldus Palivere Põhikoolis

Väljavõte kooli õppekavast ja täpsustavad selgitused

Kinnitatud Palivere Põhikool direktori  28.09.2011 käskkirjaga nr 7 ja jõustub põhikoolis alates 1. septembrist 2011.
Muudatused kinnitatud direktori 28.12.2011 käskkirjaga nr 10.
Muudatused kinnitatud 31. augustil 2015 käskkirjaga nr 48.
Muudatused kinnitatud 03.09.2018 käskkirjaga nr 57A.
Muudatused kinnitatud 4.03.2019 kk nr 7.

Hindamisjuhendi koostamisel on aluseks:
Haridus-ja teadusministri 16.11.2006 määrus nr 41 Õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimuse ja kord.

Põhikooli– ja gümnaasiumiseadus (§89 lg 8), vastu võetud 09.06.2010.a.
Vabariigi Valitsus 06.01.2011 määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

1. Reguleerimisala

Käesoleva korraga sätestatakse Palivere Põhikooli õpilaste õpitulemuste teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise, hinnete ja hinnangute alusel õpilase järgmisesse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord.

2. Hindamise alused

(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.

(2) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest.

(3) Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord (edaspidi hindamise korraldus) sätestatakse kooli õppekavas, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevas korras ning teistes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel antud õigusaktides sätestatut.

(4) Kui õpilasele on vastavalt PGS-ile koostatud individuaalne õppekava  (PGS § 6 ja §49), arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas (IÕK) sätestatud erisusi.

3. Hindamise eesmärgid

(1) Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on:

1) anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut;
2) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
4) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.
5) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks

(2)  Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on:
1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning  täitma kooli  kodukorra nõudeid;
2) motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.

4. Hindamisest teavitamine

 • Kooli õppekavas sätestatud hindamise korraldus avalikustatakse kooli veebilehel.
 • Hinded kantakse Stuudiumi klassipäevikusse.
 • Õpitulemuste hindamise põhimõtteid tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta või ainekursuse algul.
 • Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
 • Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt.
 • Õpetaja parandab hindelise töö üldjuhul järgmiseks ainetunniks, kontrolltöö ja järeltöö ühe nädala jooksul, loovtööd (kirjand, referaat, arutlus) kahe nädala jooksul või vastavalt kokkuleppele õpilastega.
 • Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt.

(1) Lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta õpetajatelt ja klassijuhatajalt.

(2) Hinded ja hinnangud tehakse  lapsevanemale/õpilasele teatavaks Stuudiumi ja vajadusel hinnetelehe kaudu.

(3) Kokkuvõtvad hinded kantakse Stuudiumi päevikutesse trimestrite lõpus. Õppeaasta lõpus antakse 1.-9. kl õpilastele klassitunnistused.

 1. peatükk
  TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMINE

5. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus

(1) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. IÕK alusel õppivaid õpilasi hinnatakse vastavalt IÕK-s sätestatud erisustele.

(2) Õppeperioodi (trimestri, uue teema) algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad õpitulemused, nende hindamise aja ja vormi. Kontrolltöö kuupäev lepitakse õpilastega kokku ja märgitakse Stuudiumi.

(3) Hinnatakse õpitulemuste omandatust. Lähtuvalt kooliastme ja õppeaine eripärast arvestatakse hindamiskriteeriumide alusel:

1) omandatud õpitulemuste ulatust;
2) esituse täpsust ja loogilisust;
3) iseseisvust ja loovust teadmiste ning oskuste rakendamisel;
4) nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust;
5) praktilise töö teostust.

(4) Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis vastavalt käesoleva dokumendi §-s 6 sätestatule.

(5) 8. klassi õpilastele viib kool ühes õppeaines läbi  üleminekueksami.

(6) Teadmiste ja oskuste hindamine jaguneb:

1) õpiprotsessi hindamine;
2) kokkuvõttev hindamine (trimestri ja õppeaasta lõpus).

(7)  1. klassi õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis kirjeldavad õpilase teadmisi ja oskusi erinevates õppeainetes. Trimestrite lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ja tulemused kantakse tunnistusele sõnaliste hinnangutena. Tunnistusele kantakse ka käitumise ja hoolsuse trimestrite hinnangud.

(8) 2.- 9. klassis hinnatakse õpilaste teadmiste ja oskuste omandatust viiepallisüsteemis. Kokkuvõttev trimestri hinne kantakse Stuudiumi päevikusse. Tunnistusele kantakse ka käitumise ja hoolsuse trimestrite hinded.

2. klassi digiõppes, 4.-9. kl kunstiõpetuses, 1.-6. kl inimeseõpetuses ning 1.-3. kl kunsti- ja tööõpetuses kasutatakse mitteeristavat hindamist: arvestatud (a), mittearvestatud (ma). Eriti väljapaistva tulemuse eest võib õpetaja lisada arvestatud (a) hinnangule märgi „+“ (a+). Arvestatud/mittearvestatud hinnangute aluseks on hindamiskriteeriumid, mille aineõpetaja lisab oma töökava juurde ja tutvustab õpilastele iga uue töö eel.

(9) 3. klassis alustatakse A-võõrkeele õppimist ning I trimestril kantakse Stuudiumi klassipäevikusse ainult hinded ”4” ja ”5”, alates II trimestril kantakse Stuudiumi klassipäevikusse kõik hinded ning kokkuvõttev hindamine toimub alates II trimestrist.

(10)   Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või hinne on jäänud välja panemata, antakse õpilasele võimalus üldjuhul üks kord  järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Õpilasel on õigus parandada kõiki hindeid. Hinde parandamine toimub kokkuleppel õpetajaga.

(11)   Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, võib vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega «nõrk».

6. Hinded viiepallisüsteemis

(1)  Hindega «5» («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust (edaspidi õpitulemus), kui see on täiel määral õppekava nõuetele vastav. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «5»,   kui õpilane on saanud  90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

(2)  Hindega «4» («hea») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane on saanud 75–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

(3) Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

(4) Hindega «2» («puudulik») hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

(5) Hindega «1» («nõrk») hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «1», kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

7. Õpiprotsessi hindamine

(1) Hindamisel arvestatakse nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära, õpilase vanust, võimeid ja arengut.

(2) Õpiprotsessi hindamise objektid ja vahendid valib õpetaja.

(3)Hindamisel  on lubatud kasutada hinde täpsustamiseks märke „+“ ja „—“ .
(4)Hinded kannab  õpetaja  Stuudiumi  klassipäevikusse.

(5) Ühe tervikliku aineosa käsitlemise järel nõutavatele õpitulemustele hinnangu andmine toimub kontrolltööna. Kontrolltöös hinnatakse kooli ainekavas või õpetaja töökavas määratud nõutavate õpitulemuste saavutatust.

(6) Kontrolltöö hindamisel on lubatud kasutada hinde täpsustamiseks + ja – .

(7) Kontrolltöö hinne kantakse Stuudiumi klassipäevikusse arvestusliku hindena.  Teema, mille kohta kontrolltöö tehti, kirjutab õpetaja Stuudiumis klassipäevikus tunni teema lahtrisse, vajadusel lisab hinde järel kommentaarid.

(8) Nõutavad õpitulemused, nende saavutatuse kontrollimise aja, vormi ning hindamise põhimõtted teeb õpetaja õpilastele teatavaks trimestri algul ja täpsustab iga suurema teema algul.

(9) Kontrolltööde (suuline vastus, kirjalik või praktiline töö) täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik.

(10) Koolist puudunud õpilane sooritab kontrolltöö õpetajaga kokkulepitud ajal üldjuhul  kahe nädala jooksul.

(11) Õpilasele, kes oli kontrolltöö tegemise päeval tunnis, kuid jättis selle täitmata, märgitakse  klassipäevikusse märge tegemata, hinde lahtrisse tekib märge «T». Õpilasel on õigus täita vastav ülesanne üks kord õpetajaga kokkulepitud ajal kahe nädala jooksul põhikoolis, v.a üldjuhul trimestri viimasel nädalal. Kontrolltöö hinne märgitakse Stuudiumi klassipäevikusse.

(12) Õpilane, kes sooritas kontrolltöö hindele «puudulik» või «nõrk», täidab vastava ülesande uuesti õpetajaga kokkulepitud ajal üldjuhul  kahe nädala jooksul põhikoolis, v.a üldjuhul veerandi viimasel nädalal. Järeltöö hinde kannab õpetaja Stuudiumi klassipäevikusse esimese hinde järel olevasse lahtrisse.

(13)  Kui õpilasel on trimestri lõpus klassipäevikus kontrolltöö hinde asemel märge «T», «1» või «2», võib õpetaja anda talle  kontrolltöö või mõne muu ülesande, et kontrollida tema teadmisi ja oskusi ning välja panna puuduv kontrolltöö hinne.

(14)   Õpilane, kes saavutab maakondlikul aineolümpiaadil 1.- 6. koha, saab vastavas  aines  kontrolltöö hinde  «5», õpilane vabastatakse üleminekueksamist  8. klassis ning üleminekueksami hindeks antud aines on  «5».

(15)  Õpetaja ei avalikusta hindeid klassi ees nimeliselt, vajadusel arutatakse tulemust nende põhjal iga õpilasega eraldi.

8. Erivajadustega õpilaste hindamine 

(1) Erivajadustega õpilaste kirjalikke töid hinnatakse eesti keeles ja võõrkeeles diferentseeritult (düsgraafiale  omased spetsiifilised vead vealiikide järgi loetakse üheks veaks).

(2) IÕK alusel õppiva õpilase õpitulemusi hinnatakse vastavalt IÕK-s sätestatud korrale.

9. Kokkuvõttev hindamine põhikooli I – III  kooliastmes

(1) Põhikoolis pannakse kokkuvõtvad hinded trimestrite lõpus ja aastahinne õppeaasta lõpus.

(2)  Kui õpilane ei ole trimestri lõpuks nõutavaid kontrolltöid sooritanud ja märke «T» asemele ei ole hinnet, muudetakse märge «T» hindeks «nõrk»,  mis tähistab nõutavate teadmiste ja oskuste puudumist.

(3) Õpilasele, kes on koolist pikemat aega mõjuval põhjusel puudunud ja ei ole trimestri lõpuks nõutavaid kontrolltöid sooritanud, jäetakse Stuudiumi klassipäevikus hinne märkimata. Õpilasele antakse võimalus  kontrolltöid või ülesandeid järele vastata õpetajaga kokkulepitud ajal õppeperioodi lõpuni. Õppeaine trimestri hinne pannakse välja pärast nõutavate kontrolltööde või  ülesannete täitmist, hinne märgitakse tagantjärele ka Stuudiumi päevikusse. Kui õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud trimestri vältel omandatud õpitulemused vastavaks hindele «nõrk».

(4)  Õpilasele, kelle trimestri hinne on «puudulik»  või «nõrk», kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne järeleaitamise plaan või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, kohustuslik konsultatsioon, õpiabi jm), et aidata omandada nõutavad õpitulemused. Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

(5) Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud trimestrite hinnete alusel enne õppeperioodi lõppu.

(6)   9. klassis pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeaines, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.

(7)  Õppeainete kokkuvõtvad trimestrite ja aastahinded kantakse Stuudiumi klassipäevikusse ja õppeaasta lõpus klassitunnistusele.

10. Kujundav hindamine – õppimist toetav hindamine

(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

(2) Õppetunni või muu õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute kohta.

(3)  Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni.

(4)  Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist.  Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.

(5) Arenguvestlusel analüüsitakse õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase individuaalsest eripärast ja õpilase, vanema või kooli poolt oluliseks peetavast (näiteks käitumine ja emotsionaalne seisund, hoiakud ja väärtushinnangud, motivatsioon, huvid, õpitulemused). Arenguvestlus võimaldab anda tagasisidet õppekava üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide, läbivate teemade eesmärkide, ainevaldkondlike eesmärkide ja ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestlusel seatakse uued eesmärgid õppimisele ja õpetamisele. Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine.

(6)  Kujundava hindamise vahenditena/võimalustena võib õpetaja kasutada hindamismudeleid, positiivseid hinnanguid tööde üksikute ülesannete juures,  töö täiendamise võimalust pärast puudustele osutamist, juhendamist töö käigus (loovülesannete puhul), hinde kujunemise analüüsi jm võimalusi. Kujundava hindamise võimalused ja põhimõtted kajastuvad vastavas juhendis ja ainekavades.

11. Sõnaline hindamine

Sõnalist hindamist kasutatakse põhikooli 1. klassi õpilaste hindamisel, 2.-9. klassini kunstiõpetuses, 1.-3. kl kunsti- ja tööõpetuses, 1.-6. kl inimeseõpetuses, 2. klassi digiõppes.

(1) Sõnalise hindamise korral antakse õpilase õpitegevusele ja õpitulemustele  õppeprotsessi käigus suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid ning trimestrite ja õppeaasta lõpul kirjalikke kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid.

(2) Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kirjeldavad õpilase arengut, õppeprotsessis osalemist, kooliastme pädevuste ja õpioskuste kujunemist ning õpitulemusi. Kokkuvõtvates hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning lünkadele teadmistes.

(3)  Sõnalise hindamise kasutamise kinnitab kooli õppenõukogu oma otsusega, hinnangute andmise põhimõtted esitatakse kooli õppekavas, vastava aine õpetaja koostab hindamismudelid.

(4) Sõnaline hindamine Stuudiumis ja klassitunnistusel

1) Sõnalised hinnangud kannab õpetaja Stuudiumi klassipäevikus kommentaari lahtrisse. Õpilasele tekib jutumulli-kujuline märk lisatud kommentaari kohta.
2) Trimestri kokkuvõtvate hinnangute jaoks kasutab õpetaja õpiväljunditele vastavat lausepanka lähtudes õpilaste õpitulemustest.

(5) Mitteeristava hindamise tähised Stuudiumis

a – töö on arvestatud
a+ – töö on arvestatud, suurepärane
ma – töö on arvestamata

 1. peatükk

KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE
12. Käitumise ja hoolsuse hindamine

(1) Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis.

(2) Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

(3) Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».

(4) Käitumishindega «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

(5) Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid.

(6) Käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.

(7) Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka korduva põhjuseta puudumise korral.

(8) Hoolsushindega «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

(9)  Hoolsushindega  «hea»  hinnatakse õpilast, kes  suhtub  õppeülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

(10) Hoolsushinde «rahuldav» saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.

(11) Hoolsushindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli täitmata oma kodused õppeülesanded.

(12) Hoolsuse hindamisel lähtutakse aineõpetajate hinnangutest.

(13) Kaasõpilaste kiusamine, kaasõpilaste, koolitöötajate ja õpetajate solvamine, põhjuseta puudumine, suitsetamine,  alkoholi ja narkootikumide kasutamine koolis, varastamine ja kooli vara lõhkumine ja kodukorra tahtlik eiramine alandavad käitumishinnet.

13. Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus

(1) Põhikoolis hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust.

(2) Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja, hinnangu aluseks on aineõpetajate hinnangud.

(3) Põhikooliõpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse iga trimestri lõpus. Käitumise ja hoolsuse kokkuvõtvat aastahinnet välja ei panda.

(4) Põhikooliõpilase käitumis- ja hoolsushinded märgitakse Stuudiumisse ja klassitunnistusele.

(5) Pideva kodukorra rikkumise puhul teeb käitumishinde otsuse õppenõukogu.

 1. peatükk
  HINDE JA HINNANGU VAIDLUSTAMINE JA VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE

14. Hinde ja kokkuvõtva hinnangu vaidlustamine

(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.

(2) Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
15. Vaidlusküsimuse lahendamine

(1) Õpilase hindamisel koolis tekkinud eriarvamusi ja vaidlusküsimusi lahendavad õpilase või lapsevanema nõudmisel aineõpetaja, klassijuhataja ja/või direktor või direktori asetäitja õppe- ja kasvatustegevuse alal.

(2)  Hinde pannud õpetaja selgitab hindamise põhimõtteid, korda ja hindekriteeriume ning põhjendab hinde õigsust ja nõuetele vastavust.

(3)  Vajaduse korral vaatab vaidlusaluse küsimuse läbi kooli õppenõukogu, teeb otsuse ja teavitab sellest õpilast ja lapsevanemat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

(4)  Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli juhtkonna või õppenõukogu otsusega nõus, võib ta pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

(5) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vaidlusküsimuse lahendama kümne tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest ja teavitama sellest õpilast ja lapsevanemat ning direktorit kolme tööpäeva jooksul.

 1. peatükk
  ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPETÖÖLE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMINE NING JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMINE

16. Põhikooli õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine

(1)  Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate õpitulemust omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu 5-10 õppepäeva jooksul õppenõukogu otsusega määratud ajal kuni 30. augustini. Õppepäeva pikkus kuni 5 tundi. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse.

(2) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu numbrilise hindamise korral aastahinnete alusel enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö hinne märgitakse Stuudiumi täiendava õppetöö päevikusse.

(3) Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu sõnalise hindamise korral aasta hinnangute alusel enne õppeperioodi lõppu.

(4)  Kui  põhikooli õpilasel on õppeperioodi lõpus kolm või enam «puudulikku» või «nõrka» aastahinnet ja/või täiendava õppetöö tulemus  ei ole vähemalt «rahuldav», siis otsustab õppenõukogu iga õpilase  klassikursuse kordamajätmise või järgmisesse klassi üleviimise individuaalselt: õppenõukogule eelneb vestlus, kus on esindatud klassijuhataja, lapsevanem, aineõpetaja ja direktsiooni esindaja. Õppenõukogu otsuses peavad olema välja toodud kaalutlused, millest tulenevalt on leitud, et õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta õpilane klassikursust kordama.

17. Põhikooli õpilase järgmisse klassi üleviimine

(1)  Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu.

(2)  Õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, järgmisse klassi üle enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30. augustil.

(3) Lõikes 2 sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ettenähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.

(4)  Põhikooli 1. – 8. klassi õpilane viiakse õppeperioodi lõpus üle järgmisse klassi, kui tema aastahinne on kõigis õppeainetes vähemalt «rahuldav».

Comments are closed.