Järelvastamise kord

Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord Palivere Põhikoolis
Kinnitatud 26. oktoobril 2006  õppenõukogu otsusega nr 2.

1.1 Järelevastamine ja järeltööd sooritatakse kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast õppetööle naasmist või mitterahuldava hinde teadasaamist. (Järelvastamise kord on määratletud kooli õppekavas).
1.2 Õpilane, kes  hinnatava ülesande päeval koolist puudus või ei saa tööd põhjendatult kaasa teha, sooritab järelvastamise õpetajaga kokkulepitud ajal. Hinne kantakse e-päevikusse puudumismärgi järele.
1.3 Õpilane, kes oli hinnatava ülesande päeval koolis, kuid jättis selle põhjendamatult täitmata (ei tagastanud oma kontrolltööd, lahkus antud tunnist põhjuseta), märgitakse e-päevikusse hinne “1” ning temale ei võimaldata järeltööd.
1.4 Õpilane, kes täitis hinnatava ülesande puudulikult või nõrgalt, on kohustatud kokkuleppel õpetajaga sooritama järeltöö. Vähemalt rahuldav hinne kantakse e-päevikusse tärniga hindena ning trimestrite, poolaastahinnete panekul arvestatakse positiivsemat hinnet.

  1. Järelvastamist või järeltööd võib õpilane sooritada iga negatiivse hinde kohta üldjuhul 1 kord jooksva trimestri  jooksul. Kui järelvastamine ei õnnestu, siis jääb hindeks algul saadud tulemus.
  2. Järelvastamisele ei kuulu suulised vastused, kirjalikud ja praktilised tööd, mille puhul on õpilase poolt kasutatud lubamatut kõrvalist abi.
  3. Poolaastahindega hinnatavates ainetes tuleb järelvastamine sooritada sellel trimestril, millal arvestuslik töö tehti. Üldjuhul järgneval trimestril antud tööd vastata ei saa. Erandiks on puudumised pikemate haigestumiste korral.
  4. Jooksev hinne üldjuhul parandamisele ei kuulu.
  5. Järelvastamise korra ja tingimused oma aines määrab aineõpetaja oma töökavas ning teatab selle õppeaasta alguses vastava klassi õpilastele.
  6. Järeltööde sooritamise initsiatiiv peab tulema õpilaselt.
  7. Vajadusel võib õpetaja nõuda enne järeltöö sooritamist konsultatsioonitunnis osalemist. Õpilasele on sel juhul konsultatsioonitund kohustuslik.


Muudetud 31. augustil 2009. aastal õppenõukogu otsusega nr 1.

Comments are closed.