Sõnaline hindamine

SÕNALINE HINDAMINE 1. KLASSIS
Kinnitatud 26. oktoobril 2006  õppenõukogu otsusega nr 2.

Eesti keel

“Oskad väga hästi”
– loeb ladusalt, veatult, selgelt, ilmekalt
– saab aru teksti sisust ja peamõttest
– lahendab õigesti teksti põhjal antud ülesandeid
– avaldab heas sõnastuses oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist
kaasvestleja arvamusega ja oskab seda põhjendada
– jutustab ladusalt kasutades mitmekesist sõnavara
– väljendub keeleliselt korrektselt ja selgelt

“Tubli”
– loeb ladusalt, kuid väheilmekalt, teeb lugemisel üksikuid vigu
– saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi
– avaldab oma arvamust
– jutustab mõningate ebatäpsustega, ülesehitus hüplik, sõnavara ühekülgne
– väljendub ladusalt, kui keeleliselt ebatäpselt

“Suudad paremini”
– loeb konarlikult, ilmetult, vigadega
– saab üldjoontes tekstist aru
– täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu
– väljendab oma arvamuse seda põhjendamata
– saab kuuldust ja loetust üldjoontes aru
– jutustab küsimuste toel, jutustus on lünklik, sõnavaene
– väljendub konarlikult

“Oskad koos õpetajaga”
– täidab  konkreetse ülesande õpetaja antud juhiste järgi
– iseseisva töö oskus on nõrk
– suudab avaldada oma arvamust
– väljendub arusaadavalt, kuid keeleliselt ebatäpselt

“Vaja harjutada”
– loeb aeglaselt, suurte raskustega, vigadega, katkendlikult, ilmetult
– saab halvasti või mitte üldse tekstist aru
– tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja suuri puudujääke
– ei suuda väljendada oma arvamust või tal puudub see
– saab kuuldust ja loetust halvasti aru või ei saa üldse aru
– suudab loetud teksti põhjal vastata üksikutele põhiküsimustele
– väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult või ei suuda edasi anda kuulatud või loetud teksti sisu
– vajab lisatööd vanema abiga

Matemaatika

“Oskad väga hästi” – õigeid vastuseid  100-90 %
“Tubli” – 89-70 %
“Suudad paremini” – 69-50 %
“Oskad koos õpetajaga” – 49-35 %
“Vaja harjutada” – 34- 0 %

Loodusõpetus ja inimeseõpetus

“Oskad väga hästi”  – suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on õige ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine

“Tubli” – suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õige ja mõtestatud, kuid esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses  jääb mõnevõrra puudu iseseisvusest

“Suudad paremini” – suuline vastus, kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on
põhiosas õige, põhioskused on omandatud, kuid praktilises tegevuses,
teadmiste rakendamisel võib esineda raskusi;

“Oskad koos õpetajaga”- suulises vastuses, kirjalikus töös, praktilises tegevuses on olulisi puudusi, suudab teadmisi rakendada ainult õpetaja suunamise ja juhendamise korral

“Vaja harjutada”  – suulises vastuses, kirjaliku töös, praktilises tegevuses on olulisi puudusi ja eksimusi; õpilane teeb rohkesti vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka  suunamise ja juhendamise korral, vajab kodus lisatööd vanemate juhendamisel.

Kunst ja tööõpetus

“Oskad väga hästi”  – tööd on puhtad, töötab tunnis hoolega, saab aru ja täidab juhendaja
korraldusi

“Tubli” – tööd on enamasti puhtad, töötab tunnis enamasti hoolega, saab aru ja täidab juhendaja korraldusi

“Suudad paremini” – teeb tööd võimetekohaselt

 

Hinnangud kantakse paberkandjal klassipäevikusse ja e-kooli järgmiste tähistega:
vh – oskad väga hästi.
t – tubli
r – rahuldav, suudad paremini
– oskad koos õpetajaga, iseseisva töö oskus nõrk
har – vaja harjutada, vajab lisatööd vanema abiga

Sõnalise hindamise juhend avalikustatakse kooli kodulehel.

Muudetud 30. septembril 2008. aastal õppenõukogu otsusega nr 2.
Muudetud 31. augustil 2009. aastal õppenõukogu otsusega nr 1.

Comments are closed.