KODUKORD

KINNITATUD

 

direktori käskkirjaga nr 57A

03.09.2018

PALIVERE PÕHIKOOLI KODUKORD

1.      ÜLDSÄTTED

1.1       Palivere Põhikooli (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, mis tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68; kooli õppekavas, mis tugineb Põhikooli riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.

1.2       Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste, õpetajate ja teiste kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid ning see tugineb töösisekorraeeskirjale.

1.3       Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja kooli vara kaitstuse.

1.4       Klassijuhataja tutvustab kooli kodukorda ning teavitab tehtud muudatustest õpilasi ning nende vanemaid kooli astumisel ja õppeaasta alguses.

1.5       Kooli igapäevane töö toimub vastavalt õppenõukogu poolt kinnitatud kooli päevakavale ning direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja üldtööplaanile.

1.6       Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav stendidelt, kooli kodulehelt ja muudest elektroonilistest kanalitest.

1.7       Kooli õpilased ja töötajad täidavad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

 

2.      ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS JA PÄEVAKAVA

2.1       Õppeaasta algab 1. septembril ning lõpeb järgmise aasta 31. augustil. Õppeperioodi pikkuseks on 175 õppepäeva, õppeaasta jaotub kolmeks trimestriks, mille lõpul saab õpilane soovi korral prinditud väljavõtte e-päevikust. Õppeaasta lõpus või koolist lahkudes saab õpilane klassitunnistuse.

Õppeaastas on 5 õppeperioodi 5 koolivaheajaga (oktoobris, detsembris-jaanuaris, veebruaris, aprillis, suvekuudel), mis on kehtestatud haridusministeeriumi määrusega.

2.2       Koolimaja peauks on avatud igal tööpäeval kell 7.45 – 16.00.

2.3       Ringitundide ja õpilasürituste ajal on koolimaja avatud vastavate tundide ja ürituste lõpuni.

2.4       Kooliraamatukogu on avatud tööpäevadel kell 8.30 – 15.00, reedeti kuni 13.00.

2.5       Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli vastavalt tunniplaanile.

2.6       Õppetunnid

2.6.1         Õppetund kestab 45 minutit.

2.6.2         Õppetöö toimub kinnitatud tunniplaani ja päevakava alusel.

2.6.3         Tundide ajakava:

1.         tund         08.30 – 09.15

 

2.         tund         09.25 – 10.10

3.         tund         10.20 – 11.05

4.         tund         11.25 – 12.10

5.         tund         12.30 – 13.15

6.         tund         13.25 – 14.10

7.         tund         14.20 – 15.05

8.         tund         15.15 – 16.00

Vastavalt vajadusele võib tundide ajakava muuta.

2.6.4         Õppetunni alguses ja lõpus koolikella ei helistata. Õpilased jälgivad ise kella. Korrapidaja õpetaja suunab vajaduse õpilased tundidesse, kutsub õpilased õuest koolimajja.

2.6.5         Arvutiklassi saab kasutada vastavalt kokkuleppele aineõpetajaga.

2.7       Talvel on koolimaja avatud ka siis, kui mõnes piirkonnas langeb välisõhu temperatuur alla lubatud piiri (alla – 20°C  1. – 6. klassi õpilaste puhul ja alla – 25°C  7. – 9. klasside õpilaste puhul).

2.8       Klassiruumi siseõhu madala temperatuuri korral võib õppetunnid ära jätta vaid direktori korraldusel.

2.9      Liikumisõpetuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.– 6. kl õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.– 9. kl õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

2.10     Koolis töötab pikapäevarühm. 1. – 4. klasside õpilasel on vanema (seadusliku esindaja) vastava avalduse alusel võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Rühmas toimuva eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.

2.10.1  Pikapäevarühmast võib lahkuda õpilane ainult vanema loal (kirjalik teade õpilaspäevikus, sõnum või telefonikõne õpetajale).

2.10.2  Nimekirjast välja arvamine toimub vanema avalduse alusel.

2.11     Vahetunnid

2.11.1       Vahetund kestab üldjuhul 10 minutit, söögivahetunnid 20 minutit.

2.11.2       Vahetunnis peab kooli I korruse koridoris  korda korrapidaja-õpetaja, kes suunab sobiva ilma korral õpilased õue, jälgib õpilaste tegevust õues ja kutsub 2 minutit enne tunni algust õpilased majja.

2.11.3      3.-4. vahetunnis viibivad õpilased õues selleks ettenähtud territooriumil (koolimaja ees).

2.11.4       Õpilane hoiab oma koolikotti vahetunni ajal kohas, kus see ei sega kaasinimeste liikumist.

2.11.5       Tormamine, tõuklemine ja karjumine on kooli ruumides ja treppidel keelatud.

2.12.    Kooli söökla

2.12.1       Igale klassile on ette nähtud iga päev üks söögivahetund vastavalt päevakavale.

2.12.2       Söögivahetundide graafik

1.         söögivahetund (1. – 5. kl)      11.05 – 11.25

2.         söögivahetund (6. – 9. kl)      12.10 – 12.30

Vastavalt koolipäeva muutusele võib toitlustamine toimuda ühes vahetunnis.

2.12.3       Sööklasse saab siseneda koos õpetajaga.

2.12.4       Toidu võtmisel peab arvestama kaasõpilastega, toitu peab jaguma kõikidele ühes lauas sööjatele. Soovi korral ja toidu olemasolul on õpilasel õigus saada lisaportsjon.

2.12.5       Õpilane on sööklas kohustatud käituma viisakalt.

2.12.6       Iga klass organiseerib oma klassi laudade koristamise.

2.12.7       Pärast söömist korrastavad õpilased oma koha ja viivad kasutatud nõud selleks ette nähtud kohta.

2.12.8       Sööklast väljudes ei võta õpilased kaasa toiduaineid (puuviljad, leib jms).

2.12.9       Õppereisidel, võistlustel ja muul kooli tegevusega seotud üritusel viibivatele õpilastele antakse koolieine kaasa.

 

3.      ÕPILASE ÕIGUSED

3.1       Õpilasel on õigus omandada põhiharidus Palivere Põhikoolis.

3.2       Õpilasel on õigus olla koolis kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.

3.3       Õpilasel on õigus õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

3.4       Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet hindamise põhimõtetest ja suuremahulistest arvestuslikest töödest iga trimestri alguses.

3.5       Õpilasel on õigus vahetunnil puhata 10 minutit.

3.6       Õpilasel on õigus osaleda klassivälises tegevuses, võtta osa huviringide tööst.

3.7       Õpilasel on õigus ja võimalus abi saamiseks pöörduda:

3.7.1         klassijuhataja, õpetaja, logopeedi, pikapäevarühma õpetaja, valla lastekaitsetöötaja või psühholoogi poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;

3.7.2         klassijuhataja, aineõpetaja poole kooli varaga seotud küsimustes;

3.7.3        direktori poole koolikorralduslikes küsimustes;

3.7.4         huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;

3.7.5         sekretäri poole asjaajamisega ja e-päevikuga seotud küsimustes.

3.8       Õpilasel on õigus aineõpetaja konsultatsioonile.

3.9.      Õpilasel on õigus logopeedi, psühholoogi ja õpiabi rühma õpetaja nõustamisele.

3.10     Õpilasel on õigus laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust.

3.11     Õpilasel on õigus kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi: ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm rajatisi.

3.12     Õpilastel on õigus kaasa rääkida koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesindusse (5. – 9.  klassid) kuuluvate õpilaste kaudu.

3.13     Õpilasel on õigus pöörduda koolielu puudutavate probleemidega väljaspool kooli asuvate organisatsioonide poole, kui koolis lahendust ei leita.

3.14     Õpilasel on õigus ja austav ülesanne esindada oma kooli.

3.15     Õpilasel on õigus saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja huvialases  töös.

 

4.      ÕPILASE KOHUSTUSED

4.1       Õpilasel on kohustus täita kooli kodukorda ja teisi Eesti Vabariigi seadusi.

4.2       Õpilasel on kohustus koolis õppida ning suhtuda kohusetundlikult õppetöösse.

4.3       Õpilasel on kohustus austada teiste õpilaste õigust õppida ning õpetaja õigust teha tunnis tööd.

4.4       Õpilasel on kohustus  õppetunniks kaasa võtta kõik tunniks vajalikud õppevahendid.

4.5       Õpilasel on kohustus käituda tunnis, vahetundides ning kooli korraldatud üritustel viisakalt ning teisi ohustamata.

4.6       Õpilastel on kohustus hankida informatsiooni koduste ülesannete ning koolipäevas toimuvate muutuste kohta e-päeviku või muude kanalite kaudu.

4.7       Õpilasel on kohustus alluda kooli töötajate põhjendatud korraldustele.

4.8       Õpilasel on kohustus vältida õppetöö segamist mobiiltelefoni jt isiklike elektrooniliste seadmete kasutamise teel. Vastavalt tunni korraldusele on lubatud isiklike elektrooniliste seadmete kasutamine õppetöös.  Mobiiltelefon peab olema välja lülitatud või hääletul režiimil.

Mobiiltelefoni vm nutiseadme kasutamine vahetundides (kuni 13.15-ni) ei ole lubatud, v.a kui korrapidaja-õpetaja on andnud selleks loa või nutiseadme kasutamine on seotud õppetööga.

4.9       Õpilasel on kohustus täita evakueerimisel ning eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi.

4.10     Õpilasel on kohustus täita tuleohutuseeskirju. Koolis ei tohi kaasas olla tuletikke, välgumihkleid jms.

4.11     Õpilasel on kohustus hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara, hüvitada tekitatud kahjud.

4.12     Õpilasel on kohustus hoida puhtust ja korda kooli ruumes ning territooriumil.

4.13     Õpilasel on kohustus kanda siseruumides sisejalatseid.

4.14     Õpilasel on keelatud tuua kooli relvi või relvataolisi ning enda ja teiste tervist ohustada võivaid aineid ning esemeid. Tavapärasel koolipäeval ei tohi õpilane kaasa võtta karastusjooke ega energiajooke.

4.15     Õpilasel on kohustus teavitada ohuolukorrast esimest ette juhtuvat täiskasvanut.

 

5.      ÕPPEVAHENDID

5.1       Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest ning tagastab need aineõpetajatele õppeaasta lõpul enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel õppeaasta jooksul.

5.2       Õpilase kasutuses olevatele õpikutele pannakse ümbrispaber, õpikuid ei sodita ega rikuta muul moel.

5.3       Õppevahendi rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane ja tema vanem vastutust ning kohustub kokkuleppel kooliga kahju hüvitama.

5.4       Õppeaasta lõpul ja koolist lahkumisel täidab õpilane õpikute ning raamatute tagastamist kinnitava lehe.

5.5       Koolis on õpilaspäevik kohustuslik I kooliastmes. II ja III kooliastmes on paberpäeviku kasutamine vabatahtlik, päeviku puudumine ei ole vabanduseks õpiülesannete mittetäitmise korral.

6.      HINDAMISEST TEAVITAMINE

6.1       Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav õpilasele, tema vanemale ja õpetajale kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.

6.2       Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-päevikust, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

6.3       Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub õppenõukogu poolt heakskiidetud ühtse korra ja koostatud graafiku alusel.

6.4       Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja õppeaasta algul.

 

7.      ÕPILASE ÕPPETÖÖST PUUDUMISE TEAVITAMINE (PGS §35, §36)

7.1       Vanem teavitab hiljemalt koolist puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase õppetundidest puudumisest ja selle põhjustest. Teavitamine võib toimuda  kas telefoni, e-posti, e-päeviku või vahetu vestluse teel.

7.2       Puudumise põhjendamisel esinevate kahtluste korral on koolil õigus nõuda selgitusi.

7.3       Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt kolmandal puudumise päeval õpilase elukohajärgset kohalikku omavalitsust.

7.4       Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

7.5       Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel, milleks on

7.5.1         õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

7.5.2         läbimatu koolitee, sotsiaalministeeriumi määruses sätestatud ilmastikutingimused;

7.5.3         olulised perekondlikud põhjused;

7.5.4         kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektides;

7.5.5         kooli, valla, maakonna, riigi esindamine erinevate kollektiivide koosseisus eelneva taotluse alusel.

7.6       Õpilase puudumisest seoses kooli esindamisega teavitab vastutav õpetaja direktorit ning õpetajaid võimalikult vara enne puudumist ning teavitab õpilaste puudumisest ka kooli söökla töötajaid.

7.7       Direktor kinnitab oma allkirjaga kooli esindavate õpilaste nimekirja ning tal on õigus mitte lubada õppetöö ajal kooli esindama õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava ning koolikohuse täitmisega.

7.8       Õpilase puudumise korral perekondlikel põhjustel teavitab lapsevanem eelnevalt kooli. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

     7.8.1       Kui õpilane läheb reisile kauemaks kui 3 õppepäevaks, siis esitab lapsevanem kooli direktorile vastava avalduse. Avalduse vormi saab kooli kodulehelt või paberil koolist. Vabas vormis esitatud avaldus peab sisaldama puudumise põhjust, kestvust, lapsevanema vastutust ja teavet, kuidas õpilane õpib puudutud tundide materjalid järgi või ette.

7.9       Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest eelnevalt klassijuhatajat või aineõpetajat.

7.10     Õpilaste hilinemiste ja puudumiste üle peetakse arvestust. Hilinemist ja põhjuseta puudumist arvestatakse õpilase käitumishinde kujunemisel.

7.11     Klassiruumist väljumise kord on kokku lepitud vastava aine õpetajaga.

7.12     Liikumisõpetuse tunnis füüsilisest tegevusest vabastatud õpilane viibib tunnis, puududa võib vaid aineõpetaja või klassijuhataja loaga. Lapsevanem ja arst saavad last vabastada füüsilisest tegevusest, mitte tunnist.

 

8.     ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

HTM kiituskirja saavad need õpilased, kellele kokkuvõtvates hinnetes on “5”, v.a liikumisõpetus, kunstiõpetus ja muusikaõpetus.

Kooli kiituskiri
Kooli kiituskirja saavad õpilased, kelle õppeaasta aastahinnetes on valdavalt viied, kuni kaks nelja. Käitumine ja hoolsus on vähemalt hea.

Direktori käskkiri
Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele. Käskkiri avaldatakse kooli stendil ja lisatakse e-kooli tunnistusele.

Ainekiituskirjad
Ainekiituskiri antakse 3. klassi parimale inglise keele õppijale.

Aineõpetaja kiituskiri
Aineõpetaja kiituskiri antakse aineõpetaja ettepanekul õpilasele, kes on millegi poolest antud õppeaines või valdkonnas silmapaistev, esiletõstmist vääriv. Selle juures arvestab õpetaja mitte ainult õpitulemust vaid ka üldist silmaringi, motivatsiooni, ainealast tunnivälist tegevust.

Kooli tänukiri
Kooli tänukiri antakse põhikooli lõpetaja vanematele, direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste vanematele. Kooli tänukirjaga tänatakse aktiivseid, kooli toetavaid lapsevanemaid.

Huviringide tänukiri
Huviringide tänukiri antakse ringi juhendaja ettepanekul õpilasele, kes osaleb õppeaasta jooksul püsivalt huviringi tegevuses.

Direktori vastuvõtu korraldab kooli direktor õppeaasta lõpul.

Kutsutute nimekirja koostab direktor aineõpetajate, ringijuhtide ettepanekul.

Vastuvõtule kutsutakse õpilased,

 • kellel on aastahinnetes valdavalt viied või kuni kaks nelja,
 • kes on saavutanud maakondlikul olümpiaadil 1.-6. koha,
 • kes on individuaalvõistlusel saavutanud 1.-6. koha,
 • kes on erinevatel konkurssidel esile tõstetud, ära märgitud, tunnustatud, saavutanud 1.-6. koha.
 • kes on meeskondlikult esindanud kooli vähemalt kolm korda,
 • Õpilase käitumine peab olema vähemalt hea.

Vastuvõtule kutsutakse

 • kõik õpetajad ja kooli töötajad,
 • kutsutud õpilaste vanemad,
 • ringijuhid,
 • koostööpartnerid.

 

9.             ÕPILASTE MÕJUTAMINE

9.1       Mõjutusvahendite kohaldamise eesmärk on ühtsete nõudmiste ja korra tagamine koolis.

9.2       Mõjutusmeetmeid kohaldatakse selleks, et õpilane võtaks omaks ja järgiks üldtunnustatud käitumisnorme ning koos sellega realiseeruksid kooli kasvatustöö eesmärgid.

9.3       Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimuse tõsidusest ja õpilast puudutavate  varasemate meetmete mõjususest.

9.4       Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilase vanemat/hooldajat.

9.5       Põhjuseta puudumise korral kehtivad põhikooli õpilase jaoks ühe trimestri jooksul järgmised mõjutusvahendid:

9.5.1         üksiktunnid ja -päevad – klassijuhataja teavitab vanemaid, vajadusel võivad lapsevanem ja klassijuhataja sõlmida erikokkuleppeid;

9.5.2         20 tundi trimestris käitumishinde alandamine mitterahuldavaks;

9.5.3         korduval käitumishinde alandamisel – valla lastekaitsetöötaja teavitamine, vajadusel ümarlaua kokkukutsumine õpilase puudumiste arutamiseks;

9.5.4         20% tundidest trimestris – tulenevalt seadustest puudumiste märkimine EHIS-esse õppurite registrisse ja alaealiste komisjoni teavitamine valla lastekaitsetöötaja  kaudu.

9.6       Õpilaste suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed (alus PGS §58)

9.6.1         Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

 • individuaalne suuline märkus õpilasele;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 • õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus;
 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine, millest teavitatakse lapsevanemat/hooldajat;
 • põhjendatud kahtluse korral, keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kotist, millest teavitatakse lapsevanemat/hooldajat;
 • kool tagastab hoiule võetud esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile. Tagastamise kord on sätestatud PGS § 58, lõige 54;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vaid vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest, spordivõistlustes ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

9.6.2        Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse üldjuhul direktori kabinetis ning need tagastatakse õpilasele koolipäeva lõpul. Tagastamisele eelneb vestlus. Ohtlikud esemed tagastatakse lapsevanemale.

9.6.3         Üksiktunnist eemaldatud õpilase järelvalve ja vajadusel juhendamise tagab aineõpetaja.

9.6.4         Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilase vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Vanem tagab antud  mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

9.7       Mõjutusmeetme rakendamisest teavitamine

9.7.1 Mõjutusmeetme 4-7 ja 10-13 määramisest ja rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat e-päeviku kaudu või kirjalikult.

9.7.2 Kirjalik teatis ajutise õppest osalemise keelu kohta koostatakse kahes eksemplaris ning lapsevanem ja õpilane allkirjastavad mõlemad eksemplarid.

9.7.3 Teatised säilitatakse 1 aasta.

 

10.  VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS

10.6.    Kool loob tingimused õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks, PGS § 44.

10.7.    Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine:

10.7.1      Õpilane pöördub esmalt oma klassijuhataja, õpetaja, mõne teise koolitöötaja poole.

10.7.2      Klassijuhataja teavitab vajadusel kooli juhtkonda.

10.7.3      Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.

10.7.4      Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone sõltuvusainetega (tubakas, narkootikumid, alkohol jms) seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

10.7.5      Õpilase sooritatud väärteost (suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete pruukimine, füüsiline ja vaimne vägivald kaasõpilaste ja õpetajate suhtes) teavitatakse kooli juhtkonda, lapsevanemat, politseid.

10.7.6      Kool viib läbi vähemalt üks kord aastas tuletõrjeõppuse. Päästeametil on õigus läbi viia täiendavaid õppusi.

 

11.  KÄITUMINE OHU KORRAL

11.1 Käitumine tulekahju korral on sätestatud kooli tuleohutusjuhendiga.

11.1.1 Teade tulekahjust ja sellele järgnevast evakueerimisest antakse automaatse  tulekahjusignalisatsiooni abil. Dubleeriv häiresignaal antakse koolikella pikkade helinatega.

11.2 Käitumine äkkrünnaku korral on sätestatud hädaolukorras tegutsemise plaaniga.

11.2.1 Teade äkkrünnakust antakse koolikella lühikeste helinatega.

 

12.  VÄLJASÕIDUD, ÜRITUSED JA HUVITEGEVUS

12.1     Kooli poolt korraldatavad üritused ja väljasõidud õpilastega toimuvad vastavalt õppekavale ja üldtööplaanile.

12.2     Koolipäeva ajal toimuvad üritused on õpilastele kohustuslikud.

12.3     Vajadusel võib koolipäeva ajal toimuv üritus lõppeda kuni 1,5 tundi pärast tundide lõppu ning õpilastele on ka sel juhul osalemine kohustuslik.

12.4     Koolipäevade korralduse muutumisel on kohustus osaleda õppeüritustel ka õhtustel aegadel ja nädalavahetusel (koolipäeva ettetegemine).

12.5     Õhtused üritused koolis lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.30, v.a erandjuhtumid kooskõlastatult hoolekoguga.

12.6     Üritustel ei ole õpilastel õigus segada teiste kuulamist-vaatamist, käitutakse lugupidavalt esinejate suhtes, esinemise ajal ei väljuta ega siseneta ruumi, kus üritus toimub.

 

13.  HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS

13.1     Õpilased ja kooli töötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.

13.2     Õpilased ja kooli töötajad kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid peavad olema hügieenilised, mugavad ega tohi määrida ja lõhkuda koolimaja põrandaid.

13.3     Riietus peab olema puhas, välimus korrektne, soeng korras.

13.4     Kooli ruumides ei viibita üleriietes, peakattega.

13.5     Kool on haridusasutus ja vastavalt sellele valib õpilane õppetööks sobiva riietuse. Kooli ei sobi dekolteeritud, naba paljastav, lohakas riietus. Spordidress ei ole kogu koolipäeva riietus.

13.6     Õpilase riietus peab olema kooskõlas ka kooli siseruumide temperatuuriga.

13.7     Liikumisõpetuse tundides kantav riietus vastab spordikompleksis vastavatele  tingimustele.

13.7.1  Liikumisõpetuse tunnis peavad turvalisuse tagamiseks olema pikad juuksed kinnitatud patsikummiga.

13.7.2  Liikumisõpetuse tundides on keelatud pikad rippuvad kõrvarõngad, kaela- ning käeketid ja muud ehted turvalisuse tagamiseks ja isiklike esemete säilimiseks.

13.8     Ülekoolilistel kogunemistel ja aktustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, kooli lõpuaktus ja lõpupidu, vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jne.) kantakse pidulikku riietust.

 

14.  LÕPPSÄTTED

14.1     Kodukorra, selle parandused ja täiendused arutavad läbi õpilasesindus, hoolekogu ning kinnitab õppenõukogu.

Comments are closed.